Ролята на родителите във Валдорфското училище

От началото на 70-те години на миналия век във валдорфските училища и детски градини се забелязва обща тенденция към повишаване ролята на родителите във възпитанието на децата и организирането на тяхното обучение, характеризираща се най-вече с по-голямата степен на съзнателност по отношение както на личната отговорност, така и относно активното сътрудничество с учителите. През последните десетилетия на Запад, и особено в източноевропейските страни, повечето валдорфски учебни заведения се създават по инициатива на родителите, търсещи по-човешко отношение и нетрадиционни училищни форми  за своите деца.

Тъй като основният принцип на валдорфската педагогика е възпитанието във и чрез любов и свобода, това предпоставя и една много висока степен на съзнателност и отговорност от страна на родители и учители и обуславя тяхното естествено сътрудничество. Валдорфското училище е изградено на принципа на самоуправлението, което се осъществява чрез съответните органи: ежеседмична учителска конференция (педагогически съвет), ученическа конференция и училищна конференция, в която участват родители и учители. Тези две страни са равностойни партньори и основни носители – финансово, организационно, юридически и морално – на валдорфските детски  градини и училища.

Обикновено родителите се запознават с философията и практиката на валдорфските училища доста време преди да вземат решение „за” или „против”. Връзката учител-дете-родител се изгражда още преди постъпването на детето в училище и постепенно се обогатява и задълбочава. Напр. валдорфските учители  се запознават задължително с условията за живот на детето в къщи чрез многократни домашни посещения, при които за разлика от познатите ни от недалечното минало подобни посещения у нас се установяват истински човешки контакти, прерастващи нерядко в приятелства за цял живот. Родителите не само редовно ходят на родителските срещи, но и активно подпомагат редица класни и извънкласни форми на работа, участват с инициативи и личен труд при организирането на празници, излети, екскурзии, ремонти и оформление на училищния двор и учебните помещения. Чрез тази силна ангажираност се създава истинска общност, която живее с радостите и проблемите на всички. Така по естествен път чрез личния пример у децата се възпитава чувството за солидарност и се развива тяхната социална активност. В тях възниква усещането за съпричастност на родителите им към училищния живот – още един основен момент в изграждането на отношение на доверие. Този вид съвместна работа с училището е голям шанс за много родители да научат нови неща, да се включат в нови социални форми на работа, да създадат нови човешки взаимоотношения, да се научат да решават проблеми и конфликти, да променят възпитателната си практика, а понякога дори и да организират по нов начин живота си. При нужда или по желание родителите могат по всяко време да разговарят със съответните учители или училищния лекар, да посещават консултации, курсове и практически занятия за родители,  където могат сами „да вкусят” от всичко, което правят или биха правили децата им в училище.  Подобна форма за запознаване с практиката на валдорфските училища се предлага в момента и в София, където в края на седмицата майки и деца заедно с валдорфските учители прекарват по няколко часа в занимателно учене, игри, ръкоделстване, рисуване, музициране и пр., като на родителите се обяснява защо всяка от дейностите се прави по съответния начин. Положителните резултати са вече налице. Съвместните занимания с децата подобряват общуването между поколенията, създават атмосфера на доверие, свобода и любов, които са основата за постепенното превръщане на децата в пълноценни самосъзнателни личности. Ако в къщи родителите се опитат също така да създадат подходяща обстановка за комфортното себеусещане на детето,  напр. чрез подходящо за съответната възраст цветово оформление и обзавеждане на детската стая,  ако общуват с децата си, опитвайки се да ги разбират, да долавят и търсят обяснения и за най-малките промени и нюанси в тяхното настроение и поведение, те ще могат да помагат при решаването на проблемите им и ако си сътрудничат с валдорфските учители в тази посока, резултатите са наистина впечатляващи.

Разбира се, валдорфските учебни заведения съвсем не са идеални, както би ни се искало, но те са  „човешки училища”, където отношенията както между дете и учител, така и между учител-родител почиват на едно естествено и дълбоко познание за човека , където се работи отговорно и солидарно и се предполага добра воля при решаването на конфликти и проблеми от всякакво естество. За да се получи този необходим контакт, обуславящ добрите резултати, и за да се създаде атмосфера на сътрудничество обаче, родителите трябва непредубедено да се опитат да разберат основните принципи на валдорфската педагогика и да съдействат за тяхното приложение. Защото свободният избор на възпитание в любов и свобода означава и огромна отговорност. В тази връзка напоследък на Запад се дискутира въпросът за въвеждане в горните гимназиални класове на предмет „Подготовка за родители”. И сигурно всички ще признаем, че за да упражнява дори и най-елементарната професия, човек преди това се обучава и подготвя за нея, а ”професията родител” се оставя често на случайността и течението.

В тази насока сдружение „Приятели на валдорфската педагогика” предлага на настоящите и бъдещи родители, проявяващи интерес към  нетрадиционните  форми на възпитание и обучение, възможност да се запознаят и изпитат лично действеността и полезността на валдорфското педагогическо изкуство чрез практически занятия, лекции, консултации и пр., защото  здравословното и правилно развитие на детето може да бъде осигурено само в съзнателно и отговорно сътрудничество на родители и учители.


Автор на материала: Величка Йорданова